top of page

Regulament concurs ING & GoTech World – Pachete ING FIX pentru antreprenori

Updated: Nov 9, 2021Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii si condițiile de desfășurare a concursului inițiat de Organizator și se adresează unei anumite categorii de Participanti, anume desemnata de Organizator:


SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

1.1. Organizatorul concursului „ING & GoTech World – Pachete ING FIX pentru antreprenori” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București, având sediul social in str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Cladirea nr. 3, mun. Bucuresti, sector 1, cod postal 012095, cod de înregistrare fiscala RO6151100, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/16100/1994, in Registrul Instituiților de Credit RB-PJS-40-024/1999 si identificatorul unic la nivel european (EUID) - ROONRC.J40/16100/1994, reprezentat de Silvia Jalea, in calitate de Head of Internal & External Communications, si Silvia Mihailescu, in calitate de Director of Marketing, Communications & CSR (denumita in cele ce urmeaza “ING/Organizatorul”).


1.2. Concursul se desfasoara in cadrul evenimentului GoTech World, conceput si administrat de catre UNIVERSUM EXPO SRL., cu sediul social in str. Pitar Mos, nr. 6, camera 1, etaj 3, sector 1, cod postal 10453, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/7820/2014, cod de inregistrare fiscala RO33337992 reprezentata prin Cristian Hossu, in calitate de Administrator (denumita in continuare „Partenerul”).


1.3. Prin simpla participare la Concurs, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile Regulamentului Oficial de organizare si desfasurare al acestei Concurs (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos.


1.4. Regulamentul Oficial de desfasurare a Concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Pentru detalii privind Concursul, Participantii sau orice alta persoana interesata pot/poate solicita gratuit consultarea Regulamentului, dupa cum urmeaza:

a) accesand website-ul Organizatorului (www.ing.ro) si GoTech (www.online.gotech.world);

b) sunand la 021.403.83.04 (serviciu disponibil zilnic, de luni pana vineri, intre orele 08:30-18:30) sau la 031.406.74.64 (serviciu disponibil zilnic, de luni pana vineri, intre orele 09:00-17:30).


SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI

2.1.Concursul este organizat si se va desfasura in cadrul evenimentului GoTech World. Este necesar ca participantii sa se inregistreze la GoTech World (care va avea loc intre 10 si 11 Noiembrie 2021) si se pot inscrie in concursul ING prin doua canale


SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

3.1 Concursul se va desfasura in perioada 10-11 noiembrie 2021 (inclusiv) cu respectarea prezentului Regulament Oficial. Dupa incetarea duratei Concursului, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la concurs.


Mecanismul pentru desemnarea celor zece castigatori este: tragerea la sorti, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul random.org dintre toti participantii eligibili inregistrați conform Regulamentului Oficial.


Rezultatele extragerilor vor fi publicate pe pagina concursului in data de 16.11.2021. Toți participanții eligibili la concurs, care vor primi, automat, un pachet ING FIX, pentru o perioada de pana la doua luni (luna in curs de deschidere a contului + urmatoarea luna) vor fi anuntati pe e-mail sau telefonic pana pe 25 noiembrie.SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. La acest Concurs poate participa orice persoana juridica ce indeplineste cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate si care va fi denumit “Participantul”:

- este persoana juridica cu domiciliul sau resedinta in Romania si rezidenta fiscala exclusiv in Romania;

- nu sunt clienti in divizia de Business Banking a ING Bank si nu au mai fost clienti Business Banking in ultimele 3 luni de la inscrierea in concurs;

- Companiile (SRL, SA, SNC, SCS, SCA) trebuie sa aibă mai mult de 1 an de la data inregistrarii la RECOM;

- Companiile trebuie sa aiba o cifra de afaceri sub 9 milioane lei (2 milioane euro);

- PFA-urile NU pot beneficia de pachetele ING Fix;

- persoanele juridice trebuie sa se inregistreze la evenimentul GoTech World si sa se inscrie la standul virtual al ING din cadrul evenimentului.


4.2. Prin exceptie, nu pot participa la Concurs, chiar daca indeplinesc criteriile de eligibilitate din prezentul Regulament Oficial, angajatii si colaboratorii Organizatorului, ai ING Office-urilor, ai Partenerului, precum si copii, parintii, fratii, surorile si sotul/sotia tuturor acestor persoane.


SECTIUNEA 5. Premii

5.1. Premiul acordat consta in 10 pachete ING FIX pentru 12 luni consecutive, pentru 10 antreprenori. Toți participantii eligibili la concurs vor primi gratuit, automat, un pachet ING FIX, pentru o perioada de pana la 2 luni (luna in curs de deschidere a contului + urmatoarea luna).


SECTIUNEA 6. CARACTERISTICI PACHETE ING FIX

6.1. Principalele conditii pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a aplica pentru un pachet ING FIX si caracteristicile principale ale acestuia sunt:

a) Solicitantul pachetului ING FIX:

- trebuie sa indeplineasca integral conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare.

- furnizeaza ING toate documentele solicitate:

 • Actul Constitutiv actualizat sau Contractul de societate si Statutul Societatii;

 • Certificat constatator emis de Registrul Comertului (documentul nu trebuie sa fie mai vechi de 60 de zile, de la data emiterii) / Certificat constatator online;

 • Hotarare AGA/Decizia de numire si mandat a persoanei/persoanelor autorizate sa reprezinte entitatea in relația cu banca;

 • Act de identitate si un document ce atesta adresa la care locuieste pentru persoana autorizata sa reprezinte compania in relatia cu banca;

 • Documente necesare identificarii ultimului beneficiar real, emise de instituții autorizate romane sau straine (nu necesita notarizare și implicit supralegalizare) pentru asociatii/actionarii persoane juridice direcți/indirecți cu o participare mai mare sau egala cu 25%

 • Declarația pentru identificarea acționarilor/ asociaților direcți cu o participare mai mica de 25% (format ING)


b) Caracteristicile principale ale pachetului ING FIX:

1. Perioada de acordare: Cele 10 pachete ING FIX pot fi folosite timp de 12 luni consecutiv. Pentru a beneficia de pachete, castigatorii trebuie sa isi deschida contul pana la data de 1.03.2022.

Participantii eligibili ai pachetelor ING FIX pentru doua luni (luna in curs + urmatoarea luna) trebuie sa isi deschida contul pana la data de 1.03.2022.


2. Pachetele ING FIX includ:

 • cont curent in lei;

 • card business;

 • internet banking;

 • operatiuni intrabancare nelimitate;

 • operatiuni interbancare in lei (intre 20 de operatiuni si pana la nelimitat, in functie de pachet);

 • (pentru companiile care deruleaza tranzacții in valuta) cont in valută și operațiuni intra și inter bancare din contul respectiv;

 • un cont POS cu terminal POS gratuit si comision per tranzacție încasată la POS de 0,7% versus 1%.

Intre 17 noiembrie 2021-30 ianuarie 2022, consultantii ING vor contacta cei 10 castigatori si participantii eligibili pentru alegerea pachetului ING FIX potrivit pentru afacerea lor (in functie de numarul si complexitatea tranzactiilor).


3. Valoare pachete ING FIX:


6.2. Acordarea premiului constand intr-un pachet ING FIX este conditionata de indeplinirea de catre castigator a criteriilor si conditiilor de eligibilitate ale ING Bank conform cerintelor si reglementarilor specifice activitatii bancare si de semnarea documentatiei bancare aferente.


SECTIUNEA 7. MODUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI

7.1. Orice eroare in datele furnizate de către Participanți (inclusiv de Participantul declarat castigator) nu atrage răspunderea Organizatorului. Pe cale de consecința, Organizatorul nu are niciun fel de obligație in cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării in condiții normale a premiului.


7.2. In situația descoperirii de către Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni întemeiate de frauda, se va proceda după cum urmează:

a) daca fapta este descoperita anterior acordării premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a săvârșit frauda din cadrul Participanților;

b) daca fapta este descoperita ulterior acordării premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a săvârșit frauda returnarea premiuluiSECTIUNEA 8. LITIGII

8.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti, cu exceptia situatiilor in care legea prevede in mod expres si imperativ competenta altei instante de judecata.


SECTIUNEA 9. INTRERUPEREA CONCURSULUI

9.1. Concursul va putea fi suspendat ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 3.1 din prezentul Regulament Oficial in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta publicul prin intermediul site-ului www.ing.ro, cu minim 24 (douazecisipatru) de ore inainte de suspendare/incetarea efectiva sau, daca acest lucru nu este posibil, cel mai tarziu, la data suspendarii/incetarii Concursului.

9.2. Concursul poate fi suspendat ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 3.1, in baza deciziei Organizatorului, cu conditia ca acesta sa anunte public acest lucru, cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data suspendarii/incetarii Concursului, prin intermediul site-ului www.ing.ro. In acest caz, Concursul va produce in continuare efecte pentru persoanele care au participat la Concurs pana la data anuntului privind incetarea/suspendarea realizat de catre Organizator, inclusiv.


SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. În scopul organizarii acestui Concurs, respectiv executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor pe care le are Organizatorul, indeplinirii obligatiilor legale care ii revin si a intereselor sale legitime (extragerea si validarea castigatorilor, atribuirea premiilor, indeplinirea obligatiilor legale care revin organizatorilor de Concursuri, realizarea de rapoarte statistice, pastrarea evidentelor privind Participantii si corectitudinea tragerii la sorti), ING prelucrează datele cu caracter personal ale Participantilor (denumiți în cele ce urmează „Persoane vizate”), acționând în calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

10.2 Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct. 10.1 sunt: numele, prenumele, nr. de telefon, adresa de email, CNP-ul si seria si numarul C.I. al administratorului, numele si CUI-ul companiei si datele companiei trecute la punctul 6.1 Numele castigatorilor si premiile acordate vor fi publicate pe pagina concursului, conform OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. CNP-ul si seria si numarul C.I. vor fi colectate doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii. Furnizarea datelor de catre Participanti nu este obligatorie. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Concurs.

10.3 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau persoanelor imputernicite de Organizator implicate in organizarea prezentului Concurs.

10.4. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Concursului, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii.

10.5. Persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal si in fata instantei. Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul ING din București, str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Cladirea nr. 3, mun. Bucuresti, sector 1, cod postal 012095sau la Fax +40 21.222.14.01 sau prin E-mail: protectiadatelor@ing.ro.

10.6. La nivelul ING s-a numit un Ofițer pentru Protecția Datelor (”OPD”), care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la următoarele date de contact: str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Cladirea nr. 3, mun. Bucuresti, sector 1, cod postal 012095, sau la Fax +40 21.222.14.01 sau prin E-mail: protectiadatelor@ing.ro.

10.7. Informații actualizate permanent cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către ING sunt disponibile permanent pe www.ing.ro, sectiunea Protectia datelor personale https://www.ing.ro/ing-in-romania/informatii-utile/protectie-date-personale.

10.8. Prin participarea la Concurs, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre ING, astfel cum sunt prevazute in prezentul document.

Comments


bottom of page